Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.oculino.com

Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.oculino.com/sklep jest OCULINO Dorota Maciaszek, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 14/19 61-719 Poznań, NIP 6652785467, REGON 302591467.

Sklep prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet. Językiem zawarcia umowy jest język polski. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Ceny

Ceny towarów, prezentowanych na stronach Sklepu, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub dokonywania w nich zmian.

Składanie zamówienia

Składanie zamówienia odbywa się przez stronę Sklepu www.oculino.com/sklep. 
W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, adresu dostawy, adresu na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy), sposobu zapłaty za towary. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

Realizacja zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie realizacji. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek (na osobę prywatną bądź firmę) przesyłany droga mailową po otrzymaniu przez Sklep informacji o dokonaniu zapłaty przez Klienta.

W przypadku płatności zwykłym przelewem, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu.

Zmiana zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenia zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@oculino.com lub telefonicznie pod numerem: +48 796 417 370. Zmiany w zamówieniu muszą być potwierdzone przez Klienta e-mail/em.

Zawarcie umowy

Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie www.oculino.com/sklep, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Odstąpienie od umowy

Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy (zał. 1). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym tzn. bez śladów użycia, do siedziby firmy (wraz z załączonym wydrukowanym rachunkiem). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia wyrażenia woli odstąpienia od umowy. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep zwróci pieniądze za odesłany towar nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zwróconego produktu. Sklep nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

Dane teleadresowe Sklepu:

OCULINO Dorota Maciaszek
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 14/19
61-719 Poznań
tel.: +48 796 417 370

Koszty przesyłki

Koszt przesyłki podawany jest wraz z kosztem zamówienia w formularzu zamówienia na stronie Sklepu. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi przesyłki. Paczki przesyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej w postaci paczki mini (do 2 kg) lub firma kurierską DPD.

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– płatność przelewem za pośrednictwem systemu PayU (http://payu.pl),
– płatność przelewem za pośrednictwem systemu PayPal (http://paypal.pl),
– zwykłym przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sklepu:

13 1140 2004 0000 3102 7528 3752
Oculino Dorota Maciaszek
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 14/19
61-719 Poznań

(w tytule prosimy wpisać numer zamówienia z potwierdzenia otrzymanego e-mailem).

Wysyłka zamówienia

Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi do 2 dni roboczych, liczone od dnia otrzymania zapłaty za zamówiony towar – warunkiem jest dostępność w Sklepie wszystkich zamówionych towarów. 
W przypadku braku możliwości przygotowania zamówienia do wysyłki, we wskazanym terminie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. Sklep dostarczy Klientowi produkty zgodne ze złożonym zamówieniem. Sklep nie dostarcza niezamówionych produktów wymagających dodatkowej zapłaty.

Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju.

Przesyłki są wysyłane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki. Przewidywany czas dostawy na terenie kraju wynosi do 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Wymiana towarów

Sklep dokona wymiany zamówionych towarów w przypadku gdy:
a) zostały one uszkodzone lub zaistniał ich ubytek w czasie transportu ze Sklepu do Klienta. Prosimy powiadomić nas niezwłocznie o takim fakcie za pośrednictwem wszelkich możliwości środków kontaktu. Jeśli to możliwe prosimy o zrobienie zdjęć i opisanie uszkodzeń bądź ubytków.
b) produkt jest niezgodny z zamówieniem składanym przez Klienta.

Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres sklepu z dołączonym rachunkiem oraz pismem reklamacyjnym opisującym czego dotyczy reklamacja (zał.2). Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu czternastu dni. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Na wszystkie, nasze produkty udzielamy 6-cio miesięcznej gwarancji. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Dane osobowe

Poprzez złożenie zamówienia w sklepie www.oculino.com Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych sklepu.

Wszelkie dane osobowe podane w procesie zakładania konta klienta niezbędne są w celu szybkiej i sprawnej realizacji złożonych zamówień oraz weryfikacji ewentualnych reklamacji. Sklep nie udostępnia tych danych, żadnym podmiotom i osobom.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania (usunięcia konta Klienta).

Postanowienia końcowe

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania.

Klient ma ograniczone prawo do wykorzystywania informacji zawartych w Sklepie. Klient nie może kopiować i powielać informacji zawartych na witrynie www.oculino.com/sklep. W celu wykorzystania jakichkolwiek elementów zawartych w Sklepie Klient ma obowiązek skontaktowania się z właścicielem Sklepu.
Wszelkie zmiany, korekty regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2014r.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy.

Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.